ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ม.พะเยา รับการติดตามประเมินจาก อว. จากการประกวดสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาเชิงพื้นที่ดีเด่น พ.ศ.2566

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า 6 เดือนโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า 6 เดือน โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า 6 เดือน โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์

รายละเอียด

4 มหาวิทยาลัยร่วมพลิกโฉม สร้างเครือข่ายเพื่อการวิจัย

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยพะเยา สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในกิจกรรม Research Networking & Paper Camp

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยพะเยา จัด Area-based Research Publication Camp ครั้งที่ 2 ดันงานวิชาการรับใช้สังคม สู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

รายละเอียด

บพค.พบผู้บริหาร และประชาคมนักวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการประชุมทางวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 : PGRC 9

รายละเอียด

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวนโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านการวิจัยของ ม.พะเยา

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย เข้าร่วมโครงการฯ ภายใต้หัวข้อการอบรม "แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยพะเยา และการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา"

รายละเอียด

ม.พะเยา - จุฬาฯ จับมือสร้างเครือข่ายงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)

รายละเอียด

บพท. ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการวิจัย "ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด

ม.พะเยา จัด Area-based Research Publication ดันงานวิชาการรับใช้สังคม สู่การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัยจัดประชุมบุคลากร เพื่อประกาศเจตนารมณ์ ในการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy

รายละเอียด

สกสว. เยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินงาน CIGUS Model : มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด

สกสว. เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานด้าน ววน. ของมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมประสานความร่วมมือขับเคลื่อนแผนงานสำคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัยพร้อมด้วยคณะกรรมการ MAI ร่วมติดตาม ชม ช่วย เชียร์ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัยพร้อมด้วยคณะกรรมการ MAI ร่วมติดตาม ชม ช่วย เชียร์ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม วิทยาลัยการศึกษา

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัยพร้อมด้วยคณะกรรมการ MAI ร่วมติดตาม ชม ช่วย เชียร์ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะนิติศาสตร์

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัยพร้อมด้วยคณะกรรมการ MAI ร่วมติดตาม ชม ช่วย เชียร์ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัยพร้อมด้วยคณะกรรมการ MAI ร่วมติดตาม ชม ช่วย เชียร์ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัยพร้อมด้วยคณะกรรมการ MAI ร่วมติดตาม ชม ช่วย เชียร์ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะเภสัชศาสตร์

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัยพร้อมด้วยคณะกรรมการ MAI ร่วมติดตาม ชม ช่วย เชียร์ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัยพร้อมด้วยคณะกรรมการ MAI ร่วมติดตาม ชม ช่วย เชียร์ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัยพร้อมด้วยคณะกรรมการ MAI ร่วมติดตาม ชม ช่วย เชียร์ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัยพร้อมด้วยคณะกรรมการ MAI ร่วมติดตาม ชม ช่วย เชียร์ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัยพร้อมด้วยคณะกรรมการ MAI ร่วมติดตาม ชม ช่วย เชียร์ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัยพร้อมด้วยคณะกรรมการ MAI ร่วมติดตาม ชม ช่วย เชียร์ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัยพร้อมด้วยคณะกรรมการ MAI ร่วมติดตาม ชม ช่วย เชียร์ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัยพร้อมด้วยคณะกรรมการ MAI ร่วมติดตาม ชม ช่วย เชียร์ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะสหเวชศาสตร์

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัยพร้อมด้วยคณะกรรมการ MAI ร่วมติดตาม ชม ช่วย เชียร์ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัยพร้อมด้วยคณะกรรมการ MAI ร่วมติดตาม ชม ช่วย เชียร์ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัยพร้อมด้วยคณะกรรมการ MAI ร่วมติดตาม ชม ช่วย เชียร์ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัยพร้อมด้วยคณะกรรมการ MAI ร่วมติดตาม ชม ช่วย เชียร์ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ

รายละเอียด

“มหาวิทยาลัยพะเยา เดินหน้าจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนชายขอบ” Phayao Models for Double Inequality

รายละเอียด

ม.พะเยา โชว์ของดี ออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าคุณภาพ งาน U2T for BCG Fair ภาคเหนือ

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย จัดกิจกรรมการประกวดพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2022

รายละเอียด

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ส่งเสริมฟ้าทะลายโจร 5 อำเภอ จังหวัดพะเยา นำร่องสมุนไพรคุณภาพสู่ “ภูกามยาวโมเดล”

รายละเอียด

ม.พะเยา ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รายละเอียด

ม.พะเยา ร่วมเสวนา พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม : จากโนบายสู่การปฏิบัติ มุ่งความสำเร็จ

รายละเอียด

ทีม U2T มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน U2T for BCG HACKATHON 2022 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน)

รายละเอียด

ม.พะเยา ร่วมจัดเสวนา การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อของประเทศไทย ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565

รายละเอียด

Research Expo 2022 จากผลงานการผลิตโคเนื้อคุณภาพ

รายละเอียด

งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยพะเยาขานรับนโยบาย อว. ร่วมขับเคลื่อน U2T for BCG นำไปสู่การจ้างงานกว่า 840 อัตรา ใน 98 ตำบล

รายละเอียด

ม.พะเยา ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ เยี่ยมชมโครงการผลิตกัญชา-กัญชง ในรูปแบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

รายละเอียด

กิจกรรมรายงานความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Super KPI การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และโครงการหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ ( Unit of Excellence : UoE )

รายละเอียด

ส่งต่อองค์ความรู้ สร้างนวัตกรชุมชน สู่การเป็นชุมชนนวัตกรรม

รายละเอียด

ม.พะเยา ขึ้นแท่นมหาวิทยาลัย 1 ใน 10 ของประเทศ

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1

รายละเอียด

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรม และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2565

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย จัดประชุมบุคลากร เพื่อประกาศเจตนารมณ์ ในการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy เเละการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย จัดกิจกรรม Pitching ในงานมหกรรมงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยพะเยา Area-Based Research : Share and Learn Fair Fair

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย จัดนิทรรศการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)

รายละเอียด

ม.พะเยา ร่วมจัดเสวนา "มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบ มหาวิทยาลัยกับการสร้างชุมชนนวัตกรรมและมหาวิทยาลัยสู่ตำบล" ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร สกสว. ในกิจกรรม “Site Visit” ศึกษาทิศทางการบริหารจัดการทุนสนับสนุนงานมูลฐานของมหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย จัดกิจกรรม Pitching ในการประกวดรางวัลสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) ประจำปี พ.ศ. 2564

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัยจัดกิจกรรม RDM The series : Season 2 กับ Episode 2 “Rising Star”

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรม RACE UP : Talk & Share 2021 EP.1 New Born

รายละเอียด

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรม RDM The series : Season 2 กับ Episde 1 “UoE หัวใจเกิน 100”

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริหารงานวิจัย จัดการแข่งขัน U2T Hackathon พร้อมผู้ชนะ 5 ทีม ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) พร้อมมอบเงินรางวัล 50,000 บาท

รายละเอียด

การรายงานความก้าวหน้า Super KPI การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติและการรายงานความก้าวหน้าโครงการหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมบุคลากร เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ ในการดำเนินงาน (ITA) ระดับหน่วยงาน ประจำปี 2564

รายละเอียด

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คิดพัฒนาคนสู่ชุมชนอัจฉริยะ

รายละเอียด

คณะเกษตรศาสตร์ มพ. ผลิตลิ้นจี่คุณภาพในจังหวัดพะเยา ด้วยมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรของเกษตรกร

รายละเอียด

คณะแพทยศาสตร์ มพ. นำเทคโนโลยีสร้างการสื่อสารสุขภาพทางไกล

รายละเอียด

วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพร่วมสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนวัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการบริหารงานวิจัย และ การประกันคุณภาพการศึกษา

รายละเอียด

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน ผ่านการสร้างสรรค์ นวัตกรรมดิจิทัลสำหรับจัดสวัสดิการสังคม

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย ร่วมกับสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Product Pitching

รายละเอียด

บอกลาเมนูเดิม​ การท่องเที่ยว​แบบเดิมๆ​ ไปกับ คณะบริหาร​ธุรกิจ​และนิเทศศาสตร์​

รายละเอียด

คณะวิทย์ คิด นวัตกรรม นำวิทยาศาสตร์บริหารขยะชุมชน

รายละเอียด

สถาปัตย์ มพ. มุ่งพัฒนาชุมชนไทลื้อ ด้วยนวัตกรรมทางวัฒนธรรม รองรับการท่องเที่ยว

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปี 2563 คณะศิลปศาสตร์ ณ เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ปี 2564

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปี 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ โบราณสถานเวียงลอ บ้านเวียงลอ ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปี 2563 ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปี 2563 ของคณะเภสัชศาสตร์ ณ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานพิธีเปิดตัวโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย ประชุมหารือเพื่อจัดสรรพื้นที่ใน “วงรอบที่ 2” สำหรับการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (พื้นที่ จ.เชียงราย)

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือตอนบน

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

รายละเอียด

กองบริงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2563

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประประชุมหารือการจัดอันดับมหาวิทยาลัย Time Higher Education University Impact Rankings 2021 และการจัดอันดับมหาวิทยาลัย U-Multirank

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม "การปั้นดิน ปั้นใจ" ในโครงการ "Phayao Learning City" ณ บ้านดินคำปู้จู้ ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) งบประมาณปี 2564

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย และ สถาบันนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกันต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่) เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด

ประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับคณะรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัยจัดการประชุมแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมการจัดทำแผนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ณ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดบูธนิทรรศการ Thailand research expo 2020

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดเสวนาในหัวข้อเรื่อง "บทบาทมหาวิทยาลัยกับการสร้างชุมชนนวัตกรรม กรณีศึกษา : โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล มหาวิทยาลัยพะเยา" ( Thailand Research Expo 2020)

รายละเอียด

การเสวนาในหัวข้อเรื่อง "บทบาทมหาวิทยาลัยกับการสร้างชุมชนนวัตกรรม" ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัยเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานฯ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

รายละเอียด

กิจกรรม "RDM The Series (Researcher Development from Mentoring System)" กิจกรรม " เรียนรู้จากพี่เลี้ยง เดอะซีรีส์ "

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัยร่วมพิธีบวงสรวงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันสถาปนา ครบ 10 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัยร่วมงานวันสถาปนา ครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัยจัดกิจกรรม “ เรียนรู้จากพี่เลี้ยง เดอะซีรีย์ (RDM The Series)” EP.2 โปรแกรมที่ 2 เรื่อง เทคนิคการเขียนวิจัยกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมประชุมหารือกรอบและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

Multi Mentoring System 5 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์ (Webinar)

รายละเอียด

ม.พะเยา ติดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก จากการจัดอันดับ “THE Impact Rankings 2020” โดย “Times Higher Education”

รายละเอียด

รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย นำทีมกองบริหารงานวิจัยร่วมกับสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดบูธในงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 (Regional Research Expo 2020)”

รายละเอียด

ประมวลภาพกิจกรรมนิทรรศการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ ประจำปี 2562

รายละเอียด

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัยครั้งที่ 9

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยพะเยาจัดการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัยครั้งที่ 9

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย ร่วมสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2563 คณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด

ผู้อำนวยการ หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ สังกัดกองบริหารงานวิจัยร่วมสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2563 อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย ได้จัดอมรมโครงการ เรื่อง “การจัดทำหนังสือราชการ” ณ ห้องประชุม บวร รัตนประสิทธ์

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย ได้จัดประชุมชี้แจงการจัดส่งข้อเสนอแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563 - 2564 ผ่านระบบ NRMS

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จ (MAI) ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 Signature ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชม ช่วย เชียร์) คณะพยาบาลศาสตร์

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 Signature ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชม ช่วย เชียร์) คณะนิติศาสตร์ โมเดล ที่มีชื่อว่า “กฎหมายเพื่อความเข้มแข้งของชุมชน”

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 Signature ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชม ช่วย เชียร์) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ โมเดล

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย เข้าร่วมการจัดงาน "60 ปี พัฒนาไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม"

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการ (MAI) ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 Signature ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชม ช่วย เชียร์) คณะสหเวชศาสตร์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สุข อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการ (MAI) ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 Signature ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชม ช่วย เชียร์) คณะทันตแพทยศาสตร์ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 5 แม่ต๋ำบุญโยง ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการ (MAI) ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 Signature ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชม ช่วย เชียร์) คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ วิสาหกิจกลุ่มจักรสานผักตบชวาบ้านห้วยเคียนเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย เข้าร่วมนำเสนอโครงการจัดการหมอกควันและ การจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับอากาศสะอาด และโครงการวิสาหกิจชุมชน

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จ(MAI) ติดตามผลความก้าวหน้า โครงการ 1 คณะ 1 Signature ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชม ช่วย เชียร์) โครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียด

คณะกรรมการ (MAI) พร้อมกองบริหารงานวิจัย ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 Signature ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชม ช่วย เชียร์) โมเดล “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน: งำเมืองโมเดล” ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการ (MAI) ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 Signature ประจำปีงบประมาณ 2562 ชื่อโมเดล “เกษตรปลอดภัยแม่ใจ Smart Farmer”

รายละเอียด

สัมมนาในประเด็นเรื่อง "HOW TO MAKE A RESEARCH IMPACT"

รายละเอียด

Success!! กิจกรรม “UP PAPER CAMP ครั้งที่ 1” นักวิจัยสามารถส่งบทความตีพิมพ์ (Submission) จำนวน 15 ผลงาน ภายใน 2 วัน จัดโดยกองบริหารงานวิจัย

รายละเอียด

กิจกรรม ชม ช่วย เชียร์ วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพฯ ประจำปี 2562

รายละเอียด

เริ่มแล้ว!! กิจกรรมวันแรกคึกคัก “UP PAPER CAMP ครั้งที่ 1” ณ ห้องประชุมโรงแรมเรือนเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย จัดประชุมการเขียนข้อเสนอโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล สร้างความเข้มแข็งและกำหนดแนวทางให้นักวิจัย 16 คณะ 2 วิทยาลัย ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด

กิจกรรม ชม ช่วย เชียร์ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2562

รายละเอียด

กิจกรรม ชม ช่วย เชียร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2562

รายละเอียด

กิจกรรม ชม ช่วย เชียร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

รายละเอียด

กิจกรรม ชม ช่วย เชียร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2562

รายละเอียด

กิจกรรม ชม ช่วย เชียร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562

รายละเอียด

กิจกรรม ชม ช่วย เชียร์ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2562

รายละเอียด

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม Show & Share UP-KM 2019 ครั้งที่ 1

รายละเอียด

กิจกรรม ชม ช่วย เชียร์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562

รายละเอียด

กิจกรรม ชม ช่วย เชียร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2562

รายละเอียด

การบรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาท วช. 5G และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย"

รายละเอียด

โครงการพัฒนาผู้บริหารงานวิจัย ณ โรงแรมแกรนด์ วิสต้า จังหวัดเชียงราย

รายละเอียด

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 16-25 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (Hall 6-12) เมืองทองธานี

รายละเอียด

การประชุมเพื่อชี้แจงทิศทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด

การประชุมชี้แจงทิศทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด

โครงการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการวิจัย และโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด

พิธีมอบทุนอุดหนุนโครงการพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) ประจำปี 2562

รายละเอียด

โครงการนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 8 (8th Student Research Project Exhibition)

รายละเอียด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนเพื่อการพัฒนาการวิจัยการเกษตรและบุคคลากรด้านการเกษตร ระหว่าง สวก. กับ มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด

โครงการการพัฒนานักวิจัยสู่การตีพิมพ์ เรี่อง เทคนิคและการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศของเอลซีเวียร์ในการเสริมสร้างศักยภาพการทำวิจัยและเผยแพร่งานวิจัย

รายละเอียด

การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 8 (8th Phayao Research Conference)

รายละเอียด

โครงการการพัฒนานักวิจัยสู่การตีพิมพ์ เรี่อง การพัฒนาผลงานวิจัยสู่ความเป็นสากล

รายละเอียด

โครงการการพัฒนานักวิจัยสู่การตีพิมพ์ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ“แนวทางปฏิบัติเริ่มต้นการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และการเลือกวารสารนานาชาติเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย”

รายละเอียด

โครงการการพัฒนานักวิจัยสู่การตีพิมพ์ เรื่อง การอบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์

รายละเอียด

โครงการการพัฒนานักวิจัยสู่การตีพิมพ์

รายละเอียด