กองบริหารงานวิจัย ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรม RACE UP : Talk & Share 2021 EP.1 New Born

          เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30-12.00 น. กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย นางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย และบุคลากรในสังกัด 4 ท่านประกอบด้วย

          1. นางสาววิจิตรา แก้วปุก หัวหน้างานธุรการ

          2. นางจีรัชญ์ ริมจันทร์ หัวหน้างานบริหารทุนวิจัยและบริการวิชาการ

          3. นายจักรพงค์ มาลีพัตร หัวหน้างานสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

          4. นายณัฎฐ์ จันทร์บรรจง หัวหน้างานมาตรฐานการวิจัยและสารสนเทศ

          ได้ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรม Race Up : Talk & Share 2021 EP.1 New Born ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ อัพเดทความรู้ และเสนอแนะแนวทางในการเขียนโครงการทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์