โครงการการพัฒนานักวิจัยสู่การตีพิมพ์

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการการพัฒนานักวิจัยสู่การตีพิมพ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ICT 1219 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเปิดงานโดย ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ โดยมีวิทยากรคือ น.ส.วันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นายนัฐพล สีสุรักษ์ Training Consultant (Research Solutions) จากสำนักพิมพ์ Elsevier Company