ม.พะเยา ขึ้นแท่นมหาวิทยาลัย 1 ใน 10 ของประเทศ

     SCImago Institutions Rankings (SIR) เผยแพร่ผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2022 (Scimago Institutions Rankings 2022) ผ่านเว็บไซต์ https://www.scimagoir.com โดยปีนี้มีเพียง 29 มหาวิทยาลัยของไทยเท่านั้นที่ได้รับการจัดอันดับจาก SIR ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่ามีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือสูงแห่งหนึ่ง และการจัดอันดับในแต่ละครั้ง จะบ่งบอกถึงความก้าวหน้า และการพัฒนาในกระบวนการ “การวิจัย” องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยในประเทศไทยเราหรือแม้กระทั่งนักวิจัยในต่างประเทศที่สนใจศึกษาหาข้อมูลใหม่ ๆ

     ในปี 2022 นี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ขยับจาก อันดับที่ 12 ในปี 2021 สู่ อันดับที่ 9 ของประเทศไทย ในการจัดอันดับแบบภาพรวม Overall Rank ผ่านการจัดอันดับโลกของ Scimago Institution Rankings และเป็น อันดับที่ 678 ของระดับโลก

     โดยมีการจัดอันดับด้านงานวิจัย (Research) อยู่ในลำดับที่ 8 ของไทย ซึ่งอยู่ในอันดับ 418 ของโลก ด้านนวัตกรรม (Innovation) อยู่ในลำดับที่ 7 ของไทย เป็นอันดับ 397 ของโลก และด้านสังคม (Societal) อยู่ในลำดับที่ 14 ของไทย และอยู่ในอันดับ 245 ของโลก

     โดยผลการจัดอันดับองค์กรที่มีผลงานวิจัยระดับโลก ประจำปี 2021 นี้ มีองค์กรที่ได้รับการจัดอันดับโลกที่เป็นมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา องค์กรทั้งภาครัฐและองค์กรอื่น ๆ จากทั่วโลก ทั้งหมด 8,084 แห่ง ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาจากผลงาน 3 ด้าน ดังนี้

     1. ด้านงานวิจัย (Research) 50% โดยจะประกอบไปด้วยจำนวนเอกสารทางวิชาการ วารสาร งานวิจัย จำนวนการอ้างอิง จำนวนผู้เขียนที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของสถาบันนั้นๆ โดยอ้างอิงผลข้อมูลจาก Scopus

     2. ด้านนวัตกรรม (Innovation) 30% จะเป็นในด้านความรู้ที่เป็นนวัตกรรม สิทธิบัตร หรือผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์จากสถาบันที่อ้างถึงในสิทธิบัตร โดยพิจารณาข้อมูลมาจาก PATSTAT (Patent Statistical Database)

     3. ด้านสังคม (Societal) 20% จะพิจารณาจาก ขนาดของเว็บ จำนวนหน้าเว็บที่เชื่อมโยงกับ URL ของสถาบัน จำนวนเครือข่าย (subnets) ที่เชื่อมโยงการเข้าถึงกับเว็บไซต์ของสถาบันนั้น และข่าวสารต่างๆ ของสถาบันที่เผยแพร่อยู่ใน social media