โครงการการพัฒนานักวิจัยสู่การตีพิมพ์ เรื่อง การอบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการการพัฒนานักวิจัยสู่การตีพิมพ์ เรื่องการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ICT 1104 อาคารเทคโนโลยีและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวิทยากรคือ คุณนันทรัตน์ นนทิวัฒน์วณิช จากบริษัท EBSCO Information Service