โครงการการพัฒนานักวิจัยสู่การตีพิมพ์ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ“แนวทางปฏิบัติเริ่มต้นการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และการเลือกวารสารนานาชาติเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย”

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการการพัฒนานักวิจัยสู่การตีพิมพ์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเริ่มต้นการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และการเลือกวารสารนานาชาติเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย ในวันที่ 11-12 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ICT1103/1 อาคารเทคโนโลยีและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเปิดงานโดยนายชำนาญ แสงแก้ว ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวิทยากรคือ คุณจิรวัฒน์ พรหมพร จากบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด