โครงการการพัฒนานักวิจัยสู่การตีพิมพ์ เรี่อง เทคนิคและการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศของเอลซีเวียร์ในการเสริมสร้างศักยภาพการทำวิจัยและเผยแพร่งานวิจัย

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการการพัฒนานักวิจัยสู่การตีพิมพ์ เรื่อง เทคนิคและการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศของเอลซีเวียร์ในการเสริมสร้างศักยภาพการทำวิจัยและเผยแพร่งานวิจัย ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้อง ICT 1106 ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเปิดงานโดย รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม โดยมีวิทยากร นายนัฐพล สีสุรักษ์ Training Consultant (Research Solutions) จากสำนักพิมพ์ Elsevier Company