พิธีมอบทุนอุดหนุนโครงการพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) ประจำปี 2562

กองบริหารงานวิจัยฯ ได้จัดพิธีมอบทุนอุดหนุนโครงการพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) ประจำปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 18 โครงการ ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ในการเป็นประธานมอบทุนอุดหนุนโครงการวิจัยดังกล่าว แบ่งเป็นระดับความเป็นเลิศ ดังต่อไปนี้


Premier League

1. รศ.ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์

2. ดร.ศานิตย์ ศรีคุณ วิทยาลัยการศึกษา

3. รศ.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณะเภสัชศาสตร์

4. ผศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

5. ผศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

6. ผศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ คณะวิทยาศาสตร์

Division1

1. ผศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

2. ดร.สุภาพร ขำจันทร์ คณะสหเวชศาสตร์

3. ดร.ปาจรีย์ มาน้อย คณะสหเวชศาสตร์

4. ผศ.ดร.พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์

5. ดร.อัมเรศ เทพมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

6. ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

Division2

1. ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง คณะแพทยศาสตร์

2. ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณะพยาบาลศาสตร์

3. ดร.จุฑามาศ เทพมาลี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

4. ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

5. รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ คณะศิลปศาสตร์

6. ดร.ดำรงค์ อมรเดชาพล คณะวิศวกรรมศาสตร์


ภาพ : นายนันทปรีชา ศรีเกิดครืน

ข้อมูล/ข่าว : นางสาวสิริทัชญา พามณี