การประชุมเพื่อชี้แจงทิศทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

กองบริหารงานวิจัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดประชุมเพื่อชี้แจงทิศทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามนโยบายและทิศทางของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง