การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปีงบประมาณ 2562

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 10.30 น. กองบริหารงานวิจัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ การประชุมในครั้งนี้ จัดเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน พร้อมกำหนดการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้า 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีกำหนดในการลงพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละคณะ ตั้งแต่เดือนกันยายน - ตุลาคม 2562 จากนั้นในเวลา 10.30 น. - 12.00 น. เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุฯ ปี 59-60 เพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี พ.ศ.2562