การบรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาท วช. 5G และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย"

ในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาท วช. 5G และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย" เพื่อให้นักวิจัยทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ซึ่งมีคณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นจำนวนกว่า 90 ท่าน

และในการนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและยวัตกรรม และ รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ ได้นำวิทยากรและคณะผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษจากสำนักงบประมาณ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย (Green Peafowl learning Center) แหล่งพื้นที่ศึกษาอนุรักษ์นกยูงไทย ซึ่งตั้งอยู่ ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายในศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทยมุ่งเน้นไปในเรื่องของการศึกงานษาวิจัย และ อนุรักษ์นกยูงไทยในพื้นที่ของจังหวัดพะเยา ทางมหาวิทยาลัยจึงทำงานร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์นกยูงไทยแบบบูรณาการ เพื่อการเชื่อมโยงสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภายในศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทยมุ่งเน้นให้เยาวชน และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรวมถึงผู้ที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้นกยูงไทยแห่งนี้