กิจกรรม ชม ช่วย เชียร์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562

กองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล (MAI) จำนวน 3 ท่าน (ดร.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์ ,ดร.อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ และดร.นิยม โฮ่งสิทธิ์) ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชม ช่วย เชียร์) คณะคณะแพทยศาสตร์ ในชื่อโมเดล “การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขภาพระยะไกล” ในพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ณ เทศบาลตำบลแม่กา