กิจกรรม ชม ช่วย เชียร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2562

กองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล (MAI) จำนวน 3 ท่าน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก ,ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง และนายสัตวแพทย์สมชาติ ธนะ) ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชม ช่วย เชียร์) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในชื่อโมเดล “การออกแบบและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางภูมิสารสนเทศแบบมีส่วนรวมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” ในพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562ณ วัดร่องปอ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา