กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม Show & Share UP-KM 2019 ครั้งที่ 1

ในวันที่ 13 กันยายน 2562 กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม SHOW & SHARE UP-KM 2019 ครั้งที่ 1 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม

โดยในงานดังกล่าว กองบริหารงานวิจัย ได้ส่งผลงานการจัดการความรู้ ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมนำเสนอ ในหัวข้อเรื่อง "1 คณะ 1 Success Model" และ การจัดเวทีทางวิชาการ "พะเยาวิจัย" โดยท่านอธิการบดีได้มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมและส่งผลงาน ในกิจกรรม SHOW & SHARE UP-KM 2019 เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจ ในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป