กิจกรรม ชม ช่วย เชียร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2562

กองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล (MAI) จำนวน 3 ท่าน ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชม ช่วย เชียร์) คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ในชื่อโมเดล “MIS for Sustainable” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 ณ วัดไชยมงคล ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา