กิจกรรม ชม ช่วย เชียร์ วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพฯ ประจำปี 2562

กองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 Signature (MAI) ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 Signature ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชม ช่วย เชียร์) วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพ ในชื่อโมเดล “บางกอกน้อยโมเดล 2” ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ห้องกาญจนาภิเษก วัดสุวรรณรามราชวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

โดยโครงการ 1 คณะ 1 Signature เป็นกิจกรรมหนึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ตอบสนองปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน" ที่ช่วยชาวบ้านคิดและแก้ปัญหา ต่อยอดความรู้เกิดเป็นการสร้างงานและรายได้คนในชุมชน สร้างผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างแท้จริง จนสามารถถอดบทเรียน “ต้นแบบความสำเร็จ (Model of success)” ซึ่งดำเนินการมาเป็นครั้งที่ 9 แล้ว ทั้งนี้การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการและความก้าวหน้าของโมเดล “บางกอกน้อยโมเดล 2” มีคณะกรรมการ MAI จำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อ ดังนี้ไปนี้

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร คณะพยาบาลศาสตร์

2.ดร.ปณิธาน ประมูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

3.ดร.มารุต แก้ววงศ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จะถูกนำไปจัดแสดงโชว์ผลงานการดำเนินโครงการ “บางกอกน้อยโมเดล 2” งานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 23 มกราคม 2563 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งภายในงานจะมีการประกวดนิทรรศการ “1 คณะ 1 Signature” และมีผู้สนใจเข้าร่วมในงานนี้จำนวนมากทั้งอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป