เริ่มแล้ว!! กิจกรรมวันแรกคึกคัก “UP PAPER CAMP ครั้งที่ 1” ณ ห้องประชุมโรงแรมเรือนเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพงานกิจกรรม วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ซึ่งกองบริหารงานวิจัย เจ้าภาพกิจกรรม “UP PAPER CAMP ครั้งที่ 1” ณ ห้องประชุมโรงแรมเรือนเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีกำหนดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2562 โดยวันนี้เป็นวันแรกที่ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น จำนวน 82 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเขียนบทความวิจัยให้กับนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา ให้สามารถเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพ พร้อมสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและสามารถนำเทคนิคที่ได้รับจาการเข้าร่วมโครงการไปใช้ทางด้านการวิจัย ทั้งนี้มีเป้าหมายของการทำกิจกรรมในครั้งนี้ คือการ Submission บทความในระบบได้ ในระยะเวลา 2 วันในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียน Paper International และวิทยากร มากประสบการณ์ ที่มาบรรยายและทำกิจกรรมการเขียนบทความ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และบรรณาธิการวารสาร Walailak Journal of Science and Technology

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผู้จัดการวารสารเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

3. คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และนักวิชาการอิสระ

โดย กิจกรรมในวันแรก จะเป็นกิจกรรมการบรรยาย ในหัวข้อ “การนำอาจารย์มหาวิทยาลัยเข้าสู่สนามใหม่ของการวิจัย” ในประเด็นการเตรียมตัวสู่สนามการวิจัยใหม่และสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตามยุทธศาสตร์ อวน. เพื่อการพัฒนา 4 แพลตฟอร์ม

1) การพัฒนากำลังคน

2) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายสังคม

3) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

4) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ

และการบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการใช้ฐานข้อมูลเสริมการเขียนบทความและการเตรียมต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิจัย พร้อมทำกิจกรรมเข้าสู่การเตรีนมตัวการเขียนบทความ โดยกิจกรรม เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 และจะเริ่มกิจกรรมต่อไปในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ในเวลา 05.00 น นับว่าเป็นกิจกรรมที่เข้มข้นมากเลยทีเดียวเพราะอัดแน่นด้วยเนื้อหาและวิธีการเขียนบทความ ทั้งยังต้องเขียนบทความและส่งในระบบภายใน 2 วัน

ถึงกระนั้น บรรยากาศวันแรกภายในงานก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนานท่ามกลางข้อมูล และเทคนิค ที่ท่านวิทยากรสอดแทรกเข้าไปอย่างเต็มที่ เพื่อผลลัพธ์ที่ต้องการของนักวิจัยและผู้บริหารทุกท่านหวัง ในวันสุดท้ายของกิจกรรม “UP PAPER CAMP ครั้งที่ 1”