สัมมนาในประเด็นเรื่อง "HOW TO MAKE A RESEARCH IMPACT"

ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 กองบริหารงานวิจัย ได้จัดกิจกรรมสัมมนาในประเด็นเรื่อง "HOW TO MAKE A RESEARCH IMPACT" เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก Prof Gary Christian (Editors in Chief-TALANTA, University of Washington, USA) มาเป็นวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “The Ethics of Scientific Writing: How to Write and How Not to Write a Paper” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั้งในระดับชาติและระดับสากล การสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 35 คน