กองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการ (MAI) ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 Signature ประจำปีงบประมาณ 2562 ชื่อโมเดล “เกษตรปลอดภัยแม่ใจ Smart Farmer”

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา กองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 Signature (MAI) ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 Signature ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชม ช่วย เชียร์) ชื่อโมเดล “เกษตรปลอดภัยแม่ใจ Smart Farmer” คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 Signature (MAI) จำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมการติดตามผลการดำเนินโครงการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย จาดศรี คณะแพทย์ศาสตร์

2. ดร. วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ คณะนิติศาสตร์

3. ดร. ภญ. อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ คณะเภสัชศาสตร์

โดยโครงการ 1 คณะ 1 Signature เป็นกิจกรรมหนึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ตอบสนองปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน" ที่ช่วยชาวบ้านคิดและแก้ปัญหา ต่อยอดความรู้เกิดเป็นการสร้างงานและรายได้คนในชุมชน สร้างผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างแท้จริง จนสามารถถอดบทเรียน “ต้นแบบความสำเร็จ (Model of success)” ซึ่งดำเนินการมาเป็นครั้งที่ 9 แล้ว

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จะถูกนำไปจัดแสดงโชว์ผลงานการดำเนินโครงการ ในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 23 มกราคม 2563 ซึ่งภายในงานจะมีการประกวดนิทรรศการ “1 คณะ 1 Signature” และมีผู้สนใจเข้าร่วมในงานนี้จำนวนมากทั้งอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นการเผยแพร่โครงการ “1 คณะ 1 Signature” ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต่อไป