กองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการ (MAI) ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 Signature ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชม ช่วย เชียร์) คณะสหเวชศาสตร์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สุข อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา กองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 Signature (MAI) ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 Signature ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชม ช่วย เชียร์) คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยมีผู้เข้าร่วมการติดตามการดำเนินโครงการ จากชาวบ้านและนักวิจัยรวม 30 คน และมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 Signature (MAI) จำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมการติดตามผลการดำเนินโครงการ

1. ดร.อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ คณะเภสัชศาสตร์

2. ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ คณะนิติศาสตร์

3. นางสาวปรียาชนก เกษสุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

โครงการ 1 คณะ 1 Signature เป็นกิจกรรมหนึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ตอบสนองปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน" ที่ช่วยชาวบ้านคิดและแก้ปัญหา ต่อยอดความรู้เกิดเป็นการสร้างงานและรายได้คนในชุมชน สร้างผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างแท้จริง จนสามารถถอดบทเรียน “ต้นแบบความสำเร็จ (Model of success)” ซึ่งดำเนินการมาเป็นครั้งที่ 9 แล้ว นั้น

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงแก่ชุมชน และจัดทำคู่มือดูแลผู้ป่วยติดเตียงเบื้องต้น และคู่มือการออกกำลังกายด้วยรอกกะลามะพร้าว พร้อมนำวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกาย เป็นการประยุกต์ใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น เป็นการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าแก่วัสดุเหลือใช้