กองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการ (MAI) ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 Signature ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชม ช่วย เชียร์) คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ วิสาหกิจกลุ่มจักรสานผักตบชวาบ้านห้วยเคียนเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา กองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 Signature (MAI) ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 Signature ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชม ช่วย เชียร์) คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ในชื่อโมเดล “ผักตบชวาแสงอาทิตย์โมเดล” ณ วิสาหกิจกลุ่มจักรสานผักตบชวาบ้านห้วยเคียนเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีผู้เข้าร่วมการติดตามการดำเนินโครงการ จากชาวบ้านและนักวิจัยรวม 40 คน และมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 Signature (MAI) จำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมการติดตามผลการดำเนินโครงการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงระวี สุทธิปริญญานนท์ คณะเภสัชศาสตร์

2. ดร.มารุต แก้ววงศ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

3. นายวิทูรย์ ตลุดกำ คณะนิติศาสตร์

โครงการ 1 คณะ 1 Signature เป็นกิจกรรมหนึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ตอบสนองปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน" ที่ช่วยชาวบ้านคิดและแก้ปัญหา ต่อยอดความรู้เกิดเป็นการสร้างงานและรายได้คนในชุมชน สร้างผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างแท้จริง จนสามารถถอดบทเรียน “ต้นแบบความสำเร็จ (Model of success)” ซึ่งดำเนินการมาเป็นครั้งที่ 9 แล้ว