กองบริหารงานวิจัย เข้าร่วมนำเสนอโครงการจัดการหมอกควันและ การจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับอากาศสะอาด และโครงการวิสาหกิจชุมชน

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 นางสาวอัญชลี เทียมคีรี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย เข้าร่วมนำเสนอโครงการจัดการหมอกควันและการจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับอากาศสะอาด และโครงการวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องศูนย์นกยูง ตึก ICT มหาวิทยาลัยพะเยา

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ท่าน สว. ศ.(พิเศษ).ดร.ยงยุทธ สาระสมบัติ และคุณจรัส สุทธิกุลบุตร บริษัทประชารัฐรักสามัคคี พะเยา และคณะผู้ติดตามประชุมและหารือร่วมกับ ท่านรองอธิการฝ่ายต่างๆและคณาจารย์นักวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ในประเด็นสำคัญ ดังนี้ :

1. โครงการนกยูง

2. กฎหมายการบริหารจัดการกว๊านพะเยา

3. โครงการจัดการหมอกควันและ การจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับอากาศสะอาด

4. วิสาหกิจชุมชน