กองบริหารงานวิจัย เข้าร่วมการจัดงาน "60 ปี พัฒนาไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม"

วันที่ 25-26 ตุลาคม 2562 กองบริหารงานวิจัย นำโดย รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และรักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย นางสาวอัญชลี เทียมคีรี เข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติครบรอบ 60 ปี "60 ปี พัฒนาไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม" ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ "วช"

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานที่สำคัญของ วช.ตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมาและสร้างความเข้าใจต่อบทบาทใหม่ของ วช.ในฐานะหน่วยให้ทุนวิจัยหลักของประเทศ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "Enhanching th next : พัฒนาไทย พัฒนาวิจัย เพื่ออนาคต" โดย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กิจกรรมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กิจกรรมพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 60 ปี กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ รวมไปถึงการจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัยเด่น ๆ และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ ที่น่าสนใจอีกมายมาย