กองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จ (MAI) ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 Signature ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชม ช่วย เชียร์) คณะพยาบาลศาสตร์

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 กองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 Signature (MAI) ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 Signature ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชม ช่วย เชียร์) คณะพยาบาลศาสตร์ โมเดลที่ชื่อว่า “การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจจากเมตาบอลิซึม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและมหาวิทยาลัย” ณ รพสต. บ้านต๋อม ตำบลบ้านต๋อม

โดยมีมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 Signature (MAI) จำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมการติดตามผลการดำเนินโครงการ ดังกล่าว คือ

1. ดร.มารุต แก้ววงศ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

2. ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง คณะวิศวกรรมศาสตร์

3. ทันตแพทย์อุทัยวรรณ กาญจนกามล คณะทันตแพทยศาสตร์

โครงการ 1 คณะ 1 Signature เป็นกิจกรรมหนึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ตอบสนองปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน" ที่ช่วยชาวบ้านคิดและแก้ปัญหา ต่อยอดความรู้เกิดเป็นการสร้างงานและรายได้คนในชุมชน สร้างผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างแท้จริง จนสามารถถอดบทเรียน “ต้นแบบความสำเร็จ (Model of success)” ซึ่งดำเนินการมาเป็นครั้งที่ 9 แล้ว

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จะถูกนำไปจัดแสดงโชว์ผลงานการดำเนินโครงการ ในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 23 มกราคม 2563 ซึ่งภายในงานจะมีการประกวดนิทรรศการ “1 คณะ 1 Signature” และมีผู้สนใจเข้าร่วมในงานนี้จำนวนมากทั้งอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นการเผยแพร่โครงการ “1 คณะ 1 Signature” ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต่อไป