การประชุมชี้แจงทิศทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

กองบริหารงานวิจัย ได้จัดการประชุมชี้แจงทิศทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามนโยบายและทิศทางของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (ICT 1247) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานและกล่าวต้อนรับพร้อมชี้แจงทิศทางทิศทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามนโยบายและทิศทางของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้นักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาในการประชุมครั้งนี้