กองบริหารงานวิจัย ได้จัดประชุมชี้แจงการจัดส่งข้อเสนอแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563 - 2564 ผ่านระบบ NRMS

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ กองบริหารงานวิจัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดประชุมชี้แจงการเสนอของบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 ให้นักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินการเสนอขอโครงการวิจัยอย่างถูกต้องตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มอบหมายให้ “หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit : PMU) ประกอบด้วย

1. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

2. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA)

3. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.)

4. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)

5. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

6. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.)

7. หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal)ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) โดยรับข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับแผน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วย 4 Platform 16 Program ดังนี้

1. การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้

P.1 ระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาและใช้กำลังคนคุณภาพ

P.2 การพัฒนากำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ

P.3 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต

P.4 AI for All

P.5 การวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) และ การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)

P.6 โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อการวิจัยและนวัตกรรม

2. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม

P.7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร

P.8 สังคมสูงวัย

P.9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง

3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

P.10 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ

P.11 การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem)/เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม/อุทยานวิทยาศาสตร์/EECi/เมืองนวัตกรรมอาหาร

P.12 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ

4. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ

P.13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม

P.14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ

P.15 เมืองน่าอยู่ (Smart/Livable City)