กองบริหารงานวิจัย ได้จัดอมรมโครงการ เรื่อง “การจัดทำหนังสือราชการ” ณ ห้องประชุม บวร รัตนประสิทธ์

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 กองบริหารงานวิจัย ได้จัดอมรมโครงการ เรื่อง “การจัดทำหนังสือราชการ” ณ ห้องประชุม บวร รัตนประสิทธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ได้รับเกียรติ จาก ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

โดย มีนางสาวอัญชลี เทียมคีรี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึก ในโครงการ “การเขียนหนังสือราชการ” ในครั้งนี้ โดยบรรยากาศภายในโครงการอบรมฯเป็นไปด้วยความอบอุ่นพร้อมเทคนิคต่างที่ ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ได้ให้คำแนะนำการเขียนบันทึกข้อความและหนังสือภายนอก เทคนิคการร่างหนังสือ การให้ความสำคัญของการใชถ้อยคำที่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงลำดับความสำคัญของเอกสารให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวนั้นได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกองบริหารงานวิจัยและบุคลากรในมหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในหลักหารเขียนหนังสือ และความสำคัญของหนังสือ เพื่อจะได้ดำเนินการในหนังสือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและถูกต้อง

ทั้งนี้ โครงการอมรม “การจัดทำหนังสือราชการ” ในวันดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมโครงการจากตัวแทนคณะ/วิทยาลัย/กองฯและศูนย์ ต่างๆ เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 43 คน และได้จัดถ่ายทอดวิดีโอทางไกล ให้กับบุคลากร วิทยาลัยการจัดการ (กรุงเทพมหานครฯ) มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีความประสงค์เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ จำนวน 13 คน