ผู้อำนวยการ หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ สังกัดกองบริหารงานวิจัยร่วมสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2563 อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 นางสาวอัญชลี เทียมคีระ ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย นำหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมรับคำอวยพรเนื่องในวาระดิถีต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่จากท่านอธิการบดีและผู้บริหารเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ (อธิการบดี)

2. ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ (รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต)

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ)

4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ (รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์)