กองบริหารงานวิจัย ร่วมสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2563 คณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย นำหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ แด่ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เภสัชกร ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ พร้อมรับคำอวยพรเนื่องในวาระดิถีต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่จากคณะผู้บริหารเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

คณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ศ.(พิเศษ) เภสัชกร ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี (ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ)

2. รศ.ภก.ดร.ชาลี เรืองทอง (รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ)

3. ดร.สำราญ ทองแพง (รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ)

4. ผศ.ภก.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร (รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ)