มหาวิทยาลัยพะเยาจัดการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัยครั้งที่ 9

การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด "Research and Innovation for Local and Global Development" ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก ศาสตรจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีการเปิดงาน ในการนี้ มีการเสวนาพิเศษเรื่อง “ระบบทุนวิจัยใหม่ ภายใต้หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (PMU)” โดยมี Keynote speakers ทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.), ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA), ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.),รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และนางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

ทั้งนี้ภายในงานได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยาและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) เพื่อสร้าง พัฒนา และส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมของไทยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยผ่านความร่วมมือในการจัดตั้งหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit : SID) เพื่อช่วยบ่มเพาะ สนับสนุน และให้คำปรึกษาในเชิงบูรณาการให้กับธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่

กิจกรรมภายในงาน

Main Stage

- การเสวนาพิเศษเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ากับการพัฒนาของภูมิภาคล้านนาตะวันออก"

- การเสวนาพิเศษเรื่อง "ระบบทุนวิจัยใหม่ ภายใต้หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (PMU)"

- การเสวนาพิเศษเรื่อง "นวัตกรรมการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการพาณิชย์ในไทยและต่างประเทศ"

Exhibition

- นิทรรศการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ

- นิทรรศการ UP Product : Innovation one stop service by UPITI

- นิทรรศการ Canabis Research

- บูธ Terminal 24 สถานีสนับสนุนผลงานวิจัยแบบ ABC บริการวิชาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสนองพระราชดำริ อพสธ. สู่การตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูลระดับชาติ

Conference

- การนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Poster Presentation

- การนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation

Workshop

- กิจกรรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการมองอนาคต" สำหรับการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight)