กิจกรรม "RDM The Series (Researcher Development from Mentoring System)" กิจกรรม " เรียนรู้จากพี่เลี้ยง เดอะซีรีส์ "

กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "RDM The Series (Researcher Development from Mentoring System) " กิจกรรม " เรียนรู้จากพี่เลี้ยง เดอะซีรีส์ " เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนานักวิจัยโดยระบบพี่เลี้ยง เราแบ่งกิจกรรมให้ทุกท่านเป็น 2 Episodes ดังนี้

Episode 1 : พัฒนาเทคนิคการขอทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยระดับประเทศ 7 หน่วยงาน (7 โปรแกรม)

Episode 2 : พัฒนาเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (Manuscript & Submission) 3 กลุ่มสาขาวิชา (3 โปรแกรม)


สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

1. ท่านจะได้รับประกาศนียบัตรหลังผ่านการอบรมแต่ละโปรแกรม (1 ประกาศนียบัตร/1 โปรแกรม)

2. สิทธิ์ในการเสนอขอรับทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2564 (โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับต้น ๆ)


ซึ่งทั้งหมดนี้เราจะจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ (โดยจัดผ่านระบบแอปพลิเคชัน Zoom) ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าร่วมกับเราได้ สำหรับนักวิจัยใหม่ และนักวิจัยทั่วไปที่สนใจ