มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมประชุมหารือกรอบและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

          เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานการประชุมกรอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม Miracle Grand AB ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวถึงกรอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมทำหน้าที่เป็น System Integrator ในการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาให้มีงานทำและร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนและให้เกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชนในตำบลที่รับผิดชอบ ภายในงานดังกล่าวมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "อุดมศึกษาพลังเปลี่ยนประเทศไทยและแก้ไขความยากจนอย่างยั่งยืนถาวร" โดย ศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี ตลอดจนกิจกรรมการอภิปรายรูปแบบการบูรณาการการแก้ปัญหาความยากจนระดับตำบล โดยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยและผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง

          ในการนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดแสดงนิทรรศการรูปธรรมการบูรณาการการแก้ปัญหาความยากจน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ภายในบูธนิทรรศการได้จัดแสดงการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนฐานการทำงานตามโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นชุมชนนวัตกรรม ซึ่งภายหลังจากการประชุมฯ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อว.และคณะ ยังได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการดังกล่าวของมหาวิทยาลัยพะเยาอีกด้วย