กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) งบประมาณปี 2564

          วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น. กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการจัดทำข้อเสนอโครงการสำหรับขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณ และหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณปี 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานในการรับงบประมาณ เพื่อบริหารจัดการงบวิจัยในกลุ่มวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) โดยมี รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในการประชุมชี้แจง