กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม "การปั้นดิน ปั้นใจ" ในโครงการ "Phayao Learning City" ณ บ้านดินคำปู้จู้ ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

          ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมโดย นางสาวอัญชลี เทียมคีรี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย และบุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรม "การปั้นดิน ปั้นใจ" ในโครงการ "Phayao Learning City" ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยมี รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหัวหน้าโครงการดังกล่าวฯ ณ บ้านดินคำปู้จู้ ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา