กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประประชุมหารือการจัดอันดับมหาวิทยาลัย Time Higher Education University Impact Rankings 2021 และการจัดอันดับมหาวิทยาลัย U-Multirank

          ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น. – 15.30 น. กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดประชุมหารือการจัดอันดับมหาวิทยาลัย Time Higher Education University Impact Rankings 2021 กับคณะทำงาน เพื่อคัดเลือกและส่งข้อมูลเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 8 SDGs จาก 17 SDGs ซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวเป็นสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลกจากประเทศอังกฤษ การจัดอันดับมหาลัยที่ดำเนินงานเพื่อสังคมที่สร้างผลกระทบต่อสังคม ซึ่ง THE Impact Rankings 2021 จะประเมินโดยใช้ตัวชี้วัดที่ครอบคลุม 3 ด้าน คือ 1. ด้านงานวิจัย 2. ด้านการเผยแพร่ และ 3. ด้านการดำเนินงานด้านต่างๆ โดยมี รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

          และในวันเดียวกันนั้น เวลา 15.30 น. – 16.30 น. ได้ประชุมหารือการจัดอันดับมหาวิทยาลัย U-Multirank กับคณบดี/ผู้แทนคณะ 6 คณะ ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อหารือการทำแบบสำรวจสำหรับตัวแทนนิสิตทั้ง 6 คณะ ซึ่งการจัดอันดับดังกล่าว ถูกจัดขึ้นโดยสหภาพยุโรป (EU) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ โดย U-Multirank จะประเมินมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จากผลงานใน 5 ด้าน คือ ชื่อเสียงในเรื่องงานวิจัย คุณภาพของการเรียนการสอน บทบาทที่เกี่ยวกับการศึกษาระหว่างประเทศ ผลแห่งความเร็วจากการถ่ายทอดความรู้ การริเริ่มในการสร้างสรรค์เกี่ยวกับความรู้ใหม่ ๆ และการมีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญเติบโตของภูมิภาค