กองบริงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2563

          ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. กองบริงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2563 เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการ กำกับดูแล และรับผิดชอบ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม และเตรียมความพร้อมในการติดตามผลการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม โดยมี รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง มหาวิทยาลัยพะเยา