กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

          วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยกองบริหารงานวิจัย พร้อมบุคลากรกองบริหารงานวิจัย จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อชี้แจ้งรายละเอียดและแนวทางการดำเนินงานให้แก่นักวิจัย และผู้ดำเนินโครงการ ณ UP - Space สำนักงานสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น G อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์