กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือตอนบน

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมบุคลากรกองบริหารงานวิจัย เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือตอนบน ณ ห้องประชุม กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่