การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 8 (8th Phayao Research Conference)

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 (PHAYAO RESEARCH CONFERENCE) ระหว่าง วันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา