กองบริหารงานวิจัย ประชุมหารือเพื่อจัดสรรพื้นที่ใน “วงรอบที่ 2” สำหรับการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (พื้นที่ จ.เชียงราย)

           วันที่ 3 พฤศจิกายน เวลา 9.00 น. กองบริหารงานวิจัย ได้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดสรรพื้นที่ใน “วงรอบที่ 2” สำหรับการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (พื้นที่ จ.เชียงราย) ร่วมกับ 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านระบบ Zoom Application ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง สำนักงานอธิการบดี โดยมี รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยกองบริหารงานวิจัย พร้อมบุคลากรกองบริหารงานวิจัย นักวิจัย และผู้ดำเนินโครงการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม