กองบริหารงานวิจัย ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม

          วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. กองบริหารงานวิจัย ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม แก่ผู้บริหารคณะ บุคลากร และนักวิจัย เพื่อผลักดันให้ผลิตผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ (Commercialized Product) ของมหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในการชี้แจง ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา