กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปี 2563 ของคณะเภสัชศาสตร์ ณ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

          วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย พร้อมคณะกรรมการ MAI ได้แก่ 1) ผศ.ดร.สมคิด จูหว้า 2) นายวิทูรย์ ตลุดกำ 3) รศ.ดร.อนุสรณ์ บุญปก ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม โครงการเภสัชศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ ในชุมชนบ้านทุ่งมอก อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการโครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนฐานการทำงานตามโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นชุมชนนวัตกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ณ ศาลเจ้าพ่อพญาคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา