กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปี 2563 ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

          วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย พร้อมคณะกรรมการ MAI ได้แก่ 1) ผศ.ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง 2) ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ 3) ผศ.ดร.ภก.องอาจ มณีใหม่ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม โครงการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนผู้สูงอายุผ่านเสียงเพลงและการเรียนรู้ แบบลงมือกระทำ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายใต้โครงการโครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนฐานการทำงานตามโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นชุมชนนวัตกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือสร้าง Learning and innovation platform สร้างนักวิจัยชาวบ้าน/นวัตกรชาวบ้าน ถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย และได้นวัตกรรมเข้าสู่การทำแผนพัฒนาของชุมชน/ตำบล/ท้องถิ่นที่สามารถเชื่อมต่อกับแผนพัฒนาจังหวัด