กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปี 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ โบราณสถานเวียงลอ บ้านเวียงลอ ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ในวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. กองบริหารงานวิจัย พร้อมคณะกรรมการ MAI ได้แก่ คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช นักวิชาการอิสระ,ดร.กฤติพิชญ์ ฐิติพิชญานันท์,นางสุกมล มุ่งพัฒนสุนทร และ ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม โครงการการพัฒนาแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโบราณสถานเวียงลอสู่ชุมชนนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ประวัติศาสตร์ ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนฐานการทำงานตามโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นชุมชนนวัตกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ณ โบราณสถานเวียงลอ บ้านเวียงลอ ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือสร้าง Learning and innovation platform สร้างนักวิจัยชาวบ้าน/นวัตกรชาวบ้าน ถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย และได้นวัตกรรมเข้าสู่การทำแผนพัฒนาของชุมชน/ตำบล/ท้องถิ่นที่สามารถเชื่อมต่อกับแผนพัฒนาจังหวัด