กองบริหารงานวิจัย ร่วมกับสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Product Pitching

           วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 กองบริหารงานวิจัยร่วมกับสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Product Pitching เวลา 09.00 น.– 12.00 น. ณ ห้อง UP space อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน Super KPI สนับสนุนการพัฒนางานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Products) ให้เกิดการสร้างรายได้และสร้างการรับรู้ในวงกว้างให้กับผลงานวิจัยที่มีศักยภาพของมหาวิทยาลัย ตลอดจนกระตุ้นให้นักวิจัยได้เห็นความสำคัญของการนำผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ มีโครงการที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 8 โครงการ ดังนี้

          1. ระบบตรวจวัดองค์ประกอบของน้ำหมักชีวภาพแบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์การใช้งานน้ำหมักแบบเฉพาะเจาะจง

          2. จิ้งหรีดอบกรอบ: ผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกเพื่อสุขภาพแห่งอนาคต

          3. งานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ : ผลิตภัณฑ์ลิ้นจี่อบแห้ง ชาลิ้นจี่ ไซรัปลิ้นจี่ น้ำผึ้งดอกลิ้นจี่ และน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่ชนิดผง

          4. การสร้างระบบการตลาด ของผลิตภัณฑ์ปลาส้มเพื่อเป็นสินค้าเอกลักษณ์ของจังหวัดพะเยา

           5. ผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้โพรไบโอติก

          6. พวงกุญแจมัจฉามหาจินดาและกระเป๋าใส่เหรียญซิปปี้ไม่ชอบน้ำ

          7. แอพพลิเคชั่น Pensri

          8. น้ำมันกระเทียม UP Product