พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนเพื่อการพัฒนาการวิจัยการเกษตรและบุคคลากรด้านการเกษตร ระหว่าง สวก. กับ มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงกรอบงานวิจัยของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนเพื่อการพัฒนาการวิจัยการเกษตรและบุคคลากรด้านการเกษตร ระหว่าง สวก. กับ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศ์บางโพธิ์ เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

1.รองศาสตร์จารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน ธัชศฤงคารสกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

3.นายวุฒิไชย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต

4.รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์

6.นางจารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี

คณะผู้บริหาร สวก.

1.นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการ สวก.

2.นางสาวสมหญิง ธีรเดช ผอ. กลุ่มงานผู้อำนวยการสำนักงาน (กอ.)

3.นางสาวขวัญนลิน นพเก้า นักวิเคราะห์อาวุโส 1 (สก.)

4.นายเมธาวี จึงธนวงศ์ นักวิเคราะห์อาวุโส 2 (สก.)

พร้อมคณะ