บอกลาเมนูเดิม​ การท่องเที่ยว​แบบเดิมๆ​ ไปกับ คณะบริหาร​ธุรกิจ​และนิเทศศาสตร์​

          ในวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. กองบริหารงานวิจัย พร้อมคณะกรรมการ MAI ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา และ ดร.วัชระ จตุพร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องในพื้นที่ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยแนวคิด BCG Model ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนฐานการทำงานตามโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นชุมชนนวัตกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ณ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือสร้าง Learning and innovation platform สร้างนักวิจัยชาวบ้าน/นวัตกรชาวบ้าน ถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย และได้นวัตกรรมเข้าสู่การทำแผนพัฒนาของชุมชน/ตำบล/ท้องถิ่นที่สามารถเชื่อมต่อกับแผนพัฒนาจังหวัด