คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการบริหารงานวิจัย และ การประกันคุณภาพการศึกษา

          วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 กองบริหารงานวิจัย นำโดย รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีโอกาสตอนรับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย รศ.ดร. ปกรณ์ ประจันบาน คณบดีคณะคณะศึกษาศาสตร์ ที่เข้ามาศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการบริหารงานวิจัย และ การประกันคุณภาพการศึกษา กับ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและผลักดันการสร้างผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัย ต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษาและชุมชน อีกทั้งการมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เอื้อต่อการวางแผนการพัฒนาองค์กรโดยตระหนักถึงความสำคัญในการมุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพระดับแนวหน้า