คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คิดพัฒนาคนสู่ชุมชนอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม (MAI) มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยกองบริหารงานวิจัย เข้าร่วมติดตาม ประเมินผล ชม เชียร์ ช่วย โครงการ การพัฒนาคนสู่ชุมชนอัจฉริยะ (Smart People - Smart Community) ที่ดำเนินงานในเขตพื้นที่เทศบาลตำแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีแนวคิดพัฒนารูปแบบและกระบวนการวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนแบบบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ชุมชน/หมู่บ้าน เทศบาลตำบลแม่กา จัดทำแผนชุมชนเชิงคุณภาพจากชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน ผ่านการสังเคราะห์คุณค่าข้อมูลทรัพยากรชุมชน ครอบคลุมมิติทางการก่อสร้าง (Construction Perspective) มิติทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Perspective) และมิติทางสิ่งแวดล้อม (Eco-efficiency Perspective) บนพื้นฐานความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี ทรัพยากรชุมชน ภูมิปัญญา การพึ่งตนเอง และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยข้อมูลทรัพยากรชุมชนที่ทำการสำรวจและรวบรวมจะถูกจัดเก็บและจัดการในรูปแบบฐานข้อมูลที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และอยู่ในมาตรฐานข้อมูลเดียวกันอย่างเป็นระบบ โดยสามารถเรียกดูและสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหา บูรณาการร่วมกับการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ โดยการสร้างระบบฐานข้อมูลออกมาในรูปแบบของภาพแผนที่ที่แสดงให้เห็นการกระจายข้อมูลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชนในภาพรวม ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ในเชิงพื้นที่ของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม