คณะแพทยศาสตร์ มพ. นำเทคโนโลยีสร้างการสื่อสารสุขภาพทางไกล

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะกรรมการ MAI ได้แก่ อาจารย์ วิทวัส สัจจาพงษ์,อาจารย์ ธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร และ อาจารย์ รัตนะ ตาแปง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม โครงการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสุขภาพทางไกล (Information Communications Distance and Technology Used in Health) ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนฐานการทำงานตามโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นชุมชนนวัตกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ณ ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือสร้าง Learning and innovation platform สร้างนักวิจัยชาวบ้าน/นวัตกรชาวบ้าน ถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย และได้นวัตกรรมเข้าสู่การทำแผนพัฒนาของชุมชน/ตำบล/ท้องถิ่นที่สามารถเชื่อมต่อกับแผนพัฒนาจังหวัด